27. Mája 2006

Svätý Otec Benedikt XVI. počas svojej apoštolskej púte do Poľska navštívil Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove. Tu sa stretol s chorými osobami, postihnutými a ich opatrovateľmi a apoštolmi Božieho Milosrdenstva. Bola to už tretia návšteva najvyššej hlavy Cirkvi v lagievnickom sanktuáriu, po púti Božieho sluhu Jána Pavla II. v rokoch 1997 a 2002.

Benedikt XVI. navštívil najprv kaplnku Sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kde sa stretol so sestrami Svätej Sestry Faustíny a uctil jej pozostatky, spočívajúce pod obrazom Milosrdného Ježiša. Nasledovne sa vybral do baziliky Božieho Milosrdenstva, kde prehovoril láskavými slovami k ľuďom postihnutým touto chorobou a utrpením kríža. Nakoniec sa vybral do kaplnky Večnej Adorácie, kde v modlitbe zveril Bohu všetky záležitosti Cirkvi a celého sveta.

Pripravenie k tejto slávnosti trvalo niekoľko mesiacov. V predvečer tejto jedinečnej udalosti bol postavený pomník Jána Pavla II. na vyhliadkovej veži a v deň navštívenia sa od skorých ranných hodín veriaci neustále modlili očakávajúc na vzácneho hosťa. Sanktuárium má tichú nádej, že Svätý Otec Benedikt XVI. ešte navštívi toto vybrané miesto Bohom, aby sa znovu mohol stretnúť s ctiteľmi a apoštolmi Božieho Milosrdenstva.

Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.
prostredníctvom kňaza kardinála Stanislava Diviša 

     Milovaný Svätý Otec, 

     Chcel by som vás privítať taktiež tu, v Lagievnikoch, kde Váš predchodca pred štyrmi rokmi zveril svet Božiemu Milosrdenstvu.

     Moje srdce sa raduje Vašou prítomnosťou v mieste tak dôležitom pre krakovskú cirkev, našu krajinu a celý svet. Toto neustále rozvíjajúce sa centrum kultu Božieho Milosrdenstva je nielen znakom Božieho požehnania, ale taktiež aj ukazovateľom pre súčasné a budúce cesty Cirkvi.

     Chorí a trpiaci ľudia, zhromaždení dnes v tomto svätostánku, sú dnes výrečným obrazom človeka, ktorý potrebuje milosrdenstvo: milosrdenstvo samého Boha a milosrdného srdca iného človeka.

     Prosíme Ťa, Svätý Otče, požehnaj toto miesto všetkých nesúcich kríž, požehnaj všetkých z Cyrény a popros s nami Treticu Svätého Boha, aby sme neváhali rozširovať v svete oheň Božieho Milosrdenstva. 

 

Príhovor Svätého Otca

Milovaní Bratia a Sestry! 

Teším sa, že sa môžem s Vami stretnúť pri príležitosti mojej návštevy v tomto chráme Božieho Milosrdenstva. Srdečne Vás všetkých pozdravujem: chorých, opatrovateľov, kňazov, ktorí v tomto chráme uskutočňujú pastorské práce, sestry Matky Božieho Milosrdenstva, členov „Faustínum” a všetkých tu prítomných.

Za daných okolností sa staviame pred dvomi tajomstvami: tajomstvo ľudského utrpenia a tajomstvo Božieho Milosrdenstva. Na prvý pohľad sa tieto dve tajomstvá zdajú byť protikladmi. Ale keď sa ich jednak posnažíme preštudovať hlbšie vo svetle viery, zistíme, že existuje medzi nimi harmónia, vďaka tajomstva Kristovho kríža. Ako povedal Ján Pavol II., kríž „predstavuje najhlbšiu blahosklonnosť Boha k človeku […]. Kríž predstavuje ako keby dotyk večnej lásky na najbolestnejších ranách človeka pozemskej existencii” (17.08.2002). Vy, drahí chorí, poznačení utrpením tela i ducha, ste najviac spojení s Kristovým krížom, a zároveň ste najviac výrečnými svedkami Božieho Milosrdenstva. Vďaka vám, skrz vášho utrpenia sa On s láskou pozerá na ľudstvo. To vy hovoríte v tichosti srdca: „Ježišu, dôverujem Ti”, učíte nás, že nie je iná hlbšia viera, iná, jasnejšia nádej, iná horlivejšia láska od tej, akú živí človek, ktorý sa v nešťastí poveruje istým rukám Božím. A ruky ľudí, ktorí sa starajú o vás v mene milosrdenstva, nech budú rozšírením tých Božích rúk.

Veľmi rád by som chcel objať každého a každú z vás. Aj keď v praxi to nie je možné, v duchu vás objímam od srdca a udeľujem vám svoje apoštolské požehnanie, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.