TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". 27 Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Maryja doświadczyła bólu śmierci swojego dziecka. Ona patrzyła na cierpienie syna. Przez to jest tak bliska każdemu kto płacze po stracie ukochanego dziecka. To właśnie scena z Golgoty ośmiela nas i zachęca, abyśmy zawierzyli nasze cierpienie Maryi. Ona jest naszą Matką, Matką, która wszystko rozumie,  Sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie, Ona jest z nami w każdy czas.

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu.

Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

MODLITWA DO MARYI O WYTRWANIE

Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam - ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa moja nieraz płynie bez echa - poza mną rozgłośny śmiech szatana - zwątpienie. Z drogich nawet ust płynie pytanie - po co i na co się męczysz? Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam. Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym - godzin zaledwie kilka - więc z Tobą staję przy krzyżu i działam. Amen. Ch. de Foucauld

 

WSTAWIAJ SIĘ ZA MNĄ

Zwracam się ku Tobie, Święta matko Boża.

Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Nawyższego,

przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętgo,

który spoczął na Tobie,

upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie:

przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.

Zawsze wspierany przez Ciebie

i napełniony Twoimi dobrodziejstwami,

mając u Ciebie schronienie i światłość,

będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.

Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie.

Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość,

tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby.

I tak będzie, Matko naszego Pana,

jeżeli w moim niepewnym szukaniu

Ty mnie przyjmiesz, Ty cała nam dana!

Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju

Ty mnie uspokoisz, Ty, która jesteś uciszeniem.

Jeżeli zamieszanie moich namiętności

Ty w pokój zamienisz, Ty dawczyni pokoju.

Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz,

Ty, która jesteś Słodyczą.

Jeżeli moje nieczystości Ty usuniesz,

Ty, Która pokonałaś wszelkie zepsucie.

Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz

Ty, która jesteś radością.

 Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa,

któregoś porodziła jako Boga-Człowieka,

a który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym,

który jest wszystkim we wszystkich rzeczach.

Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Św. Grzegorz z Nareku

 

DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, która w Swoim Sercu doznałaś niezmiernej boleści, smutku i trwogi, bądź nam zawsze Świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń.

Usłysz błagania nasze i wstawiaj się za nami do Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje.

Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie przykrości i cierpienia, i zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Pocieszenie duszy naszej,
Pocieszenie świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jak narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie

 

ZAWIERZENIE SIEBIE MATCE BOŻEJ WEDŁUG ŚW. S. FAUSTYNY

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ... O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja.. Matko Moja, dusza Twa była zanurzona w goryczy morza, spójrz się na dziecię Twoje i naucz mnie cierpieć i kochać cierpienia. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski - naucz mnie żyć Bogiem. Amen. Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. Amen.

MODLITWA ODDANIA MATCE BOŻEJ

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić, wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie. Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie, Tym, którzy się dobrze mają -wdzięczność i miłość Bożą. Skłóconym daj pojednanie, a tym, co żyją w zgodzie -wytrwałość w niej i stałość. Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku; tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze, a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie. a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy. Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych. Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do Maryi Matki Rodzin Dzieci Utraconych

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo Niepokalana, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święty Józefie, Oblubieńcze Dziewicy Maryi,

Święty Józefie, umierający na rękach Jezusa i Maryi,

Święta Maryjo, Patronko dobrej śmierci,

Matko pięknej miłości,

Matko dzieci martwo urodzonych,

Matko dzieci żywo poronionych,

Matko dzieci zmarłych podczas porodu,

Matko dzieci zmarłych bez łaski chrztu świętego,

Matko dzieci utraconych na skutek choroby letalnej,

Matko dzieci umierających w hospicjach perinatalnych,

Matko dzieci doświadczonych śmiercią w chorobie przewlekłej,

Matko dzieci odchodzących w hospicjach domowych,

Matko dzieci samotnie konających,

Matko dzieci odbierających sobie życie przez śmierć samobójczą,

Matko dzieci ginących w wypadkach samochodowych,

Matko dzieci ponoszących śmierć w uzależnieniach,

Matko dzieci zaginionych,

Matko dzieci zbuntowanych przeciw Bogu,

Matko dzieci odrzucających własnych rodziców,

Matko dorosłych dzieci osieracających swoje rodziny,

Matko dzieci umierających bez pojednania z Bogiem i ludźmi,

Matko dzieci pozbawionych pogrzebu i grobu,

Matko dzieci cierpiących po śmierci rodzeństwa,

Matko rodziców w żałobie,

Matko rodziców poddających się rozpaczy,

Matko rodziców cierpiących na depresję,

Matko rodziców tracących wiarę w Boga,

Matko rodziców wątpiących w dobroć i miłość Bożą,

Matko rodziców doświadczających szyderstwa i odrzucenia,

Matko rodziców niesprawiedliwie osądzanych,

Matko rodziców niosących krzyż niesłusznego poczucia winy,

Matko rodziców wątpiących we własną miłość rodzicielską,

Matko rodziców nieobecnych przy śmierci dziecka,

Matko rodziców porzuconych przez małżonka w chorobie dziecka,

Matko rodziców pozbawionych pożegnania z dzieckiem przed śmiercią,

Matko rodziców, których prawo do żałoby jest podważane, a smutek wyśmiewany,

Matko rodziców, doświadczających sprzeciwu wobec pogrzebu dziecka nieochrzczonego,

Matko rodziców, którym odmówiono pogrzebu dziecka samoistnie poronionego,

Matko rodziców, żałujących dobrowolnej rezygnacji z pogrzebu dziecka martwo urodzonego,

Matko rodziców dzieci nienarodzonych, których człowieczeństwo i godność osobową kwestionowano,

Matko dziadków opłakujących zmarłe wnuczęta,

Matko Rodzin Dzieci Utraconych, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami Matko Rodzin Dzieci Utraconych,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Jezu Miłosierny, Ty z wysokości krzyża oddałeś nas pod macierzyńską opiekę Maryi, Twojej Matki. Spraw, abyśmy za Jej matczynym wstawiennictwem doznali pociechy po śmierci naszych dzieci, które boleśnie opłakujemy, i mogli połączyć się z nimi we wspólnocie zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.