TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

ROZDZIAŁ I
NATURA I CEL

§ 1.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia jest instytucją kościelną Archidiecezji Krakowskiej, połączoną z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i współpracującą z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Celem jej jest czuwanie nad poprawnością kultu Bożego Miłosierdzia oraz promowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia przekazanego światu przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia i głoszonego przez bł. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia. Akademia inspiruje studia teologiczne zmierzające do pogłębienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia i pobudza inicjatywy duszpasterskie zmierzające do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia.

§ 2.

Akademia podejmuje współpracę z uczelniami katolickimi i ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia w kraju i za granicą, inspirując do podejmowania studiów specjalistycznych w dziedzinie dogmatyki, liturgii i duchowości Bożego Miłosierdzia. Promuje temat Bożego Miłosierdzia w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach, w literaturze i sztuce.
§ 3.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia wypełnia swoja misję przez organizowanie konferencji i sesji naukowo-duszpasterskich, inspirowanie prac naukowych w dziedzinie teologii i duchowości Bożego Miłosierdzia. Współpracuje z ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia w kraju i za granicą.

§ 4.

Członków Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia mianuje Metropolita Krakowski, który jednocześnie jest jej Wielkim Kanclerzem. Członkowie dzielą się na honorowych i zwyczajnych.
Członkowie honorowi są mianowani przez Metropolitę Krakowskiego spośród osób, które przez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia.
Członkowie zwyczajni są mianowani na okres pięciu lat przez Metropolitę Krakowskiego na wniosek Rektora Akademii biorąc pod uwagę wiedzę teologiczną w dziedzinie teologii i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

§ 5.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną. Prawnym przedstawicielem Akademii jest jej Rektor. Swoją siedzibę Akademia ma w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W obrocie cywilnoprawnym Akademia działa w ramach Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

ROZDZIAŁ II
ORGANY MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

§ 6.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia jest kierowana przez Rektora, mianowanego i odwoływanego przez Metropolitę Krakowskiego na okres pięciu lat. Rektora wspomagają dwaj Wicerektorzy – również mianowani przez Metropolitę Krakowskiego na pięcioletnią kadencję, na wniosek Rektora. Rektor z Wicerektorami stanowią Zarząd Akademii. Zarząd przedstawia Wielkiemu Kanclerzowi - Metropolicie Krakowskiemu do nominacji kandydatów na członków honorowych i członków zwyczajnych, zwołuje posiedzenia Akademii, kieruje jej działalnością wskazując kierunki badań naukowych, tematy sesji plenarnych i projekty wydawnicze.

§ 7.

Członkowie honorowi stanowią Senat Akademii dzieląc się swoim doświadczeniem w dziedzinie teologii i kultu Bożego Miłosierdzia. Członkowie zwyczajni podejmują zadania wyznaczone przez Zarząd Akademii.

§ 8.

Rektor ma do pomocy Radę Akademii mianowaną przez Metropolitę Krakowskiego na okres pięciu lat spośród członków zwyczajnych w liczbie 12 osób. Do Rady Akademii z urzędu należą Rektor i dwaj Wicerektorzy. Pracami Rady kieruje Rektor.

§ 9.

Pomocą w kierowaniu Akademią służy Sekretariat Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, który ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Sekretariat w liczbie trzech osób – sekretarza, jego zastępcy oraz skarbnika powołuje i odwołuje Metropolita Krakowski na wniosek Rektora Akademii. Zadania Sekretariatu określa Rektor.

§ 10.

Do Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia mogą być mianowani jako członkowie zwyczajni, przedstawiciele Instytutów Życia Konsekrowanego, które poświęcają się kultowi Bożego Miłosierdzia oraz Ruchów i Stowarzyszeń, które realizują cele Akademii na płaszczyźnie duszpasterskiej.

ROZDZIAŁ III
ZEBRANIA MIEDZYNARODOWEJ AKADEMII BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

§ 11.

W Zebraniu Plenarnym Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia uczestniczą Rektor i Wicerektorzy, członkowie zwyczajni oraz Sekretariat. Zebranie Plenarne zwołuje Rektor Akademii, który ustala porządek zebrania i prowadzi obrady. Rektor może zaprosić do udziału w zebraniu plenarnym również członków honorowych.

§ 12.

Rektor Akademii z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków zwyczajnych Akademii zwołuje zebranie plenarne dwa razy do roku wskazując jego cel, datę i miejsce.

ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI

§ 13.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia samodzielnie zarządza środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Środki finansowe pochodzą ze składek członków zwyczajnych i honorowych oraz ofiar dobroczyńców. Wysokość składek ustala Rada Akademii na wniosek Rektora.

§ 14.

Skarbnik, mianowany przez Rektora Akademii na okres pięciu lat, jest członkiem Sekretariatu. Księguje on przychody i wydatki.

§ 15.

Korzystanie ze środków finansowych odbywa się pod nadzorem Rektora. Przychody i wydatki księguje Skarbnik, który raz w roku przedstawia bilans do zatwierdzenia Radzie Akademii. W razie potrzeby Rada może wyłonić ze swego grona trzyosobową Komisję Rewizyjną, która dokona kontroli finansów Akademii i przedstawi rezultaty Arcybiskupowi Krakowskiemu. W skład takiej Komisji nie może wchodzić żaden z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V
ROZWIĄZANIE AKADEMII

§ 16.

W razie rozwiązania Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego dobra stałe i ruchome stają się własnością Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Niniejszy Statut Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia z siedzibą w Krakowie-Łagiewnikach zatwierdzam ad experimentum na okres pięciu lat, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (kan. 117 KPK).

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 8 grudnia, 2011